قیمت ورق نورد لوله سمنان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق رنگی نورد لوله سمنان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/48قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/48سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/48نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول آبی 5017 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/48آبی 5017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول آبی 5017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول آبی 5017 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/5قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/5سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/5نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی 5017 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/5آبی 5017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول آبی 5017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول آبی 5017 عرض 1/25 نورد لوله سمنان

قیمت ورق گالوانیزه نورد لوله سمنان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/3-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/35-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/35-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/48-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/48-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1نورد لوله سمنانرولگالوانیزه2/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 نورد لوله سمنان
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25نورد لوله سمنانرولگالوانیزه2/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 نورد لوله سمنان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا